Skip to content Skip to navigation

Thông báo danh sách sinh viên hoàn thành khóa học tuần sinh hoạt CDSV năm học 2017 - 2018 khóa 54

Nếu có ý kiến thắc mắc, sinh viên tới phòng CTCT&SV trước ngày 24 tháng 4 năm 2018 để giải quyết. Sau thời hạn trên mọi ý kiến thắc mắc sẽ không được giải quyết.
Danh sách sinh viên tải tại đây